We Share The Air

Brændeovne er nabolagets største miljøsvin

Brændeovnen er nabolagets største miljøsvin

16. januar, 2014

Afbrænding af rent træ forurener også. 


Mange tror at der kun opstår luftforurening fra brændeovne, hvis ovnbrugeren tænder op med affald, vådt træ eller på anden måde fyrer forkert. Men også afbrænding af rent, tørt træ afgiver store koncentrationer luftforurenende stoffer. Faktisk så meget, at konventionelle opvarmningsformer er bedre for både ovnbruger og nabolag. 

Røgen fra rent træ kan både indeholde tjærestoffer, sodpartikler og mange andre sundhedsskadelige elementer. Herunder dioxin, som er en af de mest sundhedsskadelige miljøgifte der findes. Dioxin kan binde sig til aske- eller sodpartikler, og kan både opholde sig i luften i lang tid og sprede sig over store afstande. 


Partikelforurening i høje koncentrationer

I Danmark er brændefyring den dominerende kilde til udledning af partikler. I 2005 kom 64% af luftforureningen med primære partikler fra afbrænding i private husholdninger. Heraf var 96% fra afbrænding af træ, altså brændeovne og brændefyr. Til sammenligning stod kraftværkerne, fjernvarmeværker og raffinaderier til sammen for 2% af forureningen med primære partikler.

Også de nyere brændeovne udleder langt flere partikler pr. kilo afbrændt træ end de industrielle anlæg. Udledningen er typisk flere hundrede gange større end udledningen fra et kraftvarmeværk.

Af en opgørelse fra 2013 fra Nationalt Center for Miljø og Energi fremgår det endvidere, at udledningen af partikler er steget imellem år 2000 og 2011, og at dette hovedsageligt skyldes et stigende træforbrug i de private husholdninger.


Sætter sig i lungerne

Røg fra brændeovne et problem for både miljøet og for sundheden. Partikler er sundhedsskadelige, fordi de trænger ned i lungerne og sætter sig fast. De partikler, der ikke sætter sig fast i luftvejene, bliver ført op i svælget og videre ned i mavesækken og derfra kan de komme ud i blodet, skriver Miljøstyrelsen.


Sådan behøver det ikke at være

Der er heldigvis godt nyt. For ved at følge nogle få råd, kan brændeovnsbrugere nemlig gøre rigtig meget for at reducere luftforureningen. 
 

Læs også: Sådan undgår du at blive nabolagets største kilde til sundhedsskadelig luftforurening

Men selv med de rette fyringsforhold, vil afbrænding i private kedler altid være kilde til sundhedsskadelig luftforurening. I følge Landsforeningen til Oplysning om Brænderøgsforurening og flere videnskabelige undersøgelser, indeholder udslippene fra ovne og kedler, som fyres med rent tørt træ både sodpartikler tjærestoffer, dioxin og andre giftstoffer.


Så vil man undgå skadelig adfærd, og hvis man ikke vil være en primær årsag store mængder luftforurening i nabolaget, er der altså ikke noget som med rette kan kaldes for "korrekt fyringsadfærd". Her er det eneste rigtige man kan gøre at finde en anden - og mere ren - opvarmningsmetode, som for eksempel et solcelle anlæg eller en varmepumpe. Men når man skal partikeludledningen i boligområderne til livs,  er også fjernvarme, gasfyr og endda oliefyr et renere alternativ end brændeovn. 


Der er masser af valgmuligheder for dem som vil droppe brændeovnen, og i stedet tænke sundhed og miljø ind i boligopvarmningen.

Brændeovne er nabolagets største miljøsvin

Partikelforurening i 2005
Illerup et al. NERI Technical Report 649: 505 pp. 
Dansk opgørelse over udslip af primære partikler på under 2,5 µm.

Brændeovne er nabolagets største miljøsvin
Partikelforurening i 2011
Nielsen et al. Scientific Report from DCE – No. 53
Dansk opgørelse over udslip af primære partikler på under 2,5 µm. 

Tænk sundhed og miljø ind i boligopvarmningen

Energirenovering, solceller, varmepumper, pejse med bioethanol eller gas. Der er mange måder at komme partikelforureningen i boligområderne til livs. Men faktisk er fjernvarme, naturgasfyr og endda oliefyr også nogle af de alternativer som sviner mindre end brændeovne. 

Primære og sekundære partikler

Sekundære partikler er betegnelsen for de partikler som dannes ved fysiske processer i atmosfæren. Og  de primære partikler er partikler, allerede når de forlader skorstenen.

Samlet set forekommer der mere forurening med sekundære partikler end med primære partikler. Alligevel er de primære partikler fra brændeovne vigtige at have i betragtning. For de er i ekstremt omfang med til at hæve det lokale luftforureningsniveau, så det opnår meget høje koncentrationer.  

Varmepumpe som alternativ

Man kan få varmepumper, som ikke koster mere end en ny brændeovn. Men vær opmærksom på, at der ligesom med brændeovne, er forskellige typer og dimensioner, og man altid skal vurdere hvilken der passer bedst. Fordelene ved en varmepumpe er at man slipper for at bøvle med brænde. Anlægget optager ikke på samme måde plads i stuen. Det sviner ikke, brandfaren minimeres, og man tænder og slukker ved at trykke på en knap. 

Vi har haft super dårlig erfaring med Dk-taksering, og vi er åbentbart ikke de eneste